โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

                  หลักสูตรที่เปิดสอน

                     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง  สพป.มค. 2  เปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือ
                                                         ระดับปฐมวัยหรือระดับก่อนประถมศึกษา
 
                                                                              ระดับประถมศึกษา