โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                                                                 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

ชั้นเรียน

นักเรียนทั้งหมด

 

นักเรียนที่มีสภาพ

พิการบกพร่อง

 

นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

นักเรียนที่ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1.อนุบาลปีที่ 1

5

8

13

-

-

-

-

-

-

5

8

13

1.อนุบาลปีที่ 2

13

9

22

-

-

-

-

-

-

13

9

22

                    รวม

18

17

35

-

-

-

-

-

-

18

17

35

3.ประถมศึกษาปีที่ 1

10

8

18

-

-

-

4

4

8

10

8

18

4.ประถมศึกษาปีที่ 2

3

8

11

1

-

1

2

2

4

3

8

11

5.ประถมศึกษาปีที่ 3

14

11

25

-

-

-

2

2

4

14

11

25

6.ประถมศึกษาปีที่ 4

14

8