โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ 

                   1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6 ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคน

                   2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนจบชั้นสูงสุด และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

               3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

                   4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

                   5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น สื่อ  แหล่งเรียนรู้ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

                   6.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

                   7.  ส่งเสริม พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   8.  ส่งเสริม พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย สู่ความเป็นสากล

                   9. ส่งเสริม พัฒนา กระบวนการเรียนรู้ตามวิถีประชาธิปไตย

                   10. ส่งเสริม พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ความเป็นวิถีของท้องถิ่นที่ดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำสู่กระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตน

                                                   เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก

            1. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตรา การออกกลางคันของนักเรียน

            2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

        4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

            5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

            6.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

            7.  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นตน

            8.  ชุมชนและองค์กรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข