โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                           ประวัติโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง

โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบล หนองบัวแก้ว  อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัด มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์  44110  โทรศัพท์   043-750152   จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน  .. 2519โดยการยุบโรงเรียนบ้านหนองบัวและโรงเรียนวัดบ้านสองห้อง ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มารวมกัน แล้วตั้งขึ้นใหม่ ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่าง 3 หมู่บ้าน ได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง  เปิดสอนครั้งแรก  มีนักเรียนชั้น  .1-.4จำนวนนักเรียน  162  คน  ครู  6  คน  มีนายถวิล  กัณโสภา  เป็นครูใหญ่คนแรก  ปัจจุบันโรงเรียนสอน  2  หลักสูตร  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นับรวมถึงปีการศึกษา 2556  เป็นเวลา   37  ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือนายบุญทอม  บุญยรัตน์

                                                             ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต

ทิศเหนือ   จรดกับถนนลูกรังเส้นทางระหว่าง อบต.หนองบัวแก้ว  บ้านหนองบัวน้อย  ไปบ้านหนองสองห้อง

ทิศใต้         จรดกับบ้านหนองคู  หมู่ที่  8 ตำบลหนองบัวแก้ว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งของโรงเรียน

ทิศตะวันออก จรดกับวัดหนองคูคำธรรมคุณ  บ้านหนองคู

ทิศตะวันตก          จรดกับพื้นที่สาธารณะของบ้านหนองคูและบ้านหนองสองห้อง

                   ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย

1.             บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร

2.             บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกประมารณ       1.5 กิโลเมตร

3.             บ้านหนองคู หมูที่ 8 เป็นหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน